MENU

Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie są określone podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Przedstawiamy Państwu również informacje na temat praw osób fizycznych.

Po wyrażeniu zgody zgadzacie się Państwo na: zbieranie, używanie i dzielenie się informacjami zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Mówiąc w dalszej części dokumentu o danych osobowych mówimy o informacjach umożliwiających zidentyfikowanie osoby.

Administrator danych

Administratorem danych, jest ARS BHP Emilia Szarama z siedzibą w Szczecinie ul Rostworowskiego 6/2.

bezpieczeństwo

Zawsze podejmujemy wszelkie działania, aby pomóc w ochronie informacji Państwa i Państwa pracowników min. przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą czy zniszczeniem. Wszystkie udostępnione dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych. Dla nas również ważne jest ich bezpieczeństwo i poufność.

przetwarzanie

Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazywane są bezpośrednio nam i są to dane niezbędne jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych usług czy np. oczekujecie od nas oferty.

W związku z różnorodnością usług możemy potrzebować różnych informacji, często dane o które prosimy są wymagane przez akty prawne abyśmy mogli właściwie i zgodnie z obowiązującym prawem wykonać usługę.

osoby kontaktujące się z nami

W odniesieniu do osoby fizycznej która skontaktuje się z nami za pośrednictwem e-mail czy poprzez formularz kontaktowy prosimy o takie dane jak; imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, treść wiadomości. Dane wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub aby zagwarantować poprawne załatwienie sprawy. W trakcie wymiany wiadomości dane osobowe wskazane powyżej mogą obejmować również dane teleadresowe pracodawcy oraz inne służbowe dane kontaktowe.

Klienci ( firmy i osoby indywidualne)

W celu świadczenia usług w tym podpisywania zleceń i umów zbieramy dane osobowe od naszych Klientów i osób wskazanych do kontaktu. Zbierane dane osobowe obejmują niezbędny do kontaktu zakres danych i są to: imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe pracodawcy, służbowy numer telefonu, adres e-mail.

współpracownicy, w tym podwykonawcy

W celu zamawiania i otrzymywania Usług oraz świadczenia Usług na rzecz naszych Klientów przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.

osoby korzystające ze strony www

Odwiedzając stronę możecie Państwo skontaktować się przez formularz kontaktowy oraz wysyłając na e-mail. Ponadto niektóre grupy zawodowe mogą odbyć szkolenie przez naszą stronę.

Aby kontakt lub usługa była właściwe wykonana w zależności od potrzeby prosimy o pozostawienie Państwa danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, miasto urodzenia (wypełniając formularz na szkolenia czy tez wypełniają test przez Internet); imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (zostawiając wiadomość poprzez formularz kontaktowy).

Możemy również automatycznie zbierać informacje o urządzeniach używanych do interakcji z naszymi Usługami. Może to obejmować Państwa adres IP, typ przeglądarki, adresy URL, odwiedzane strony, kliknięte łącza, interakcje użytkownika, żądany adres URL, ustawienia sprzętu i wyszukiwane hasła, identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i informacje o przeglądaniu zebrane za pośrednictwem plików cookies. Możemy otrzymywać informacje z plików cookies, które są fragmentami danych zapisywanymi przez przeglądarkę i wysyłanymi do nas w odpowiedzi na żądania. Używamy tych informacji, aby poprawić jakość obsługi, zrozumieć aktywność użytkowników, personalizować zawartość i poprawić jakość naszych Usług.

e-szkolenia

W celu udostępnienia szkolenia oraz aby wystawi
zaświadczenia o ich ukończeniu, rejestrując się podajecie Państwo nam następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail.

cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe które Państwo nam udostępniacie, są niezbędne do wykonania zawartej umowy do:
a) świadczenia, utrzymywania i ulepszania naszych usług;
b) obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie np. przez formularz kontaktowy;
c) kontaktowania się z Państwem, w celach możliwości świadczenia usług.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
a) prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
b) kontaktowania się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą, przez e-mail.

okres przechowywania danych

Dane udostępnione przez Państwa są przechowywane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych. Maksymalny okres ich przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe które pozyskamy w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane będą do momentu odwołania zgody przez Państwa.

przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.

W umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia w zakresie prowadzenia naszej działalności i wykonują czynności z tym związane;
b) podmiotom zewnętrznym, które zapewniają wsparcie techniczne dla naszych wewnętrznych systemów IT oraz zarządzania stroną www;
c) organom w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy.

przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a administrator odpowiada za ich realizację.

W sytuacji gdy jesteśmy administratorem danych to decydujemy o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o prawach.

Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy.

Prawo do sprostowania danych – jeśli Państwa dane są nieaktualne lub nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych – jeśli Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub zostanie przez państwa cofnięta zgoda na przetwarzanie danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważycie że Państwa dane są nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodności.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację.

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-maila na adres arsbhp@wp.pl.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl.

pliki cookies

Są to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane na przeglądarkę na dłużej.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli wolicie Państwo, możecie zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies innych firm i stron trzecich. Proszę pamiętać, że jeśli zdecydujecie się usunąć lub odrzucić pliki cookies, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług.

zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2018 r. i pozostanie w mocy z zastrzeżeniem wszelkich zmian w jej postanowieniach w przyszłości.

Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu wszelkich modyfikacji Polityki prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie zmiany i zgody użytkownika na przestrzeganie zmienionej Polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i przetwarzanych danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem arsbhp@wp.pl.

Do pobrania